Vận chuyển hàng nội thành,  dọn nhà,  dọn văn phòng trọn gói

GÍA VẬN CHUYỂN CÁC TỈNH MIỀN ĐÔNG VÀ MIỀN TÂY
(Áp dụng cho xe 1 Tấn – 1,5 Tấn)

Coâng ty Vaän Taûi  chuùng toâi xin haân haïnh göûi ñeán Quyù khaùch baûng  baùo giaù vaän  chuyeån haøng baèng ñöôøng boä. Gía tham khaûo aùp duïng cho xe töø 1taán – 1.5taán; 2tấn – 2.5 tấn nhö sau:

                                                                                                                                                      ÑVT: ñoàng

STTNÔI NHAÄN HAØNGNÔI ÑEÁN1 tn – 1,5 tn2 t– 2,5 tn
01SAØI GOØNCUÛ CHI450,000800.000
02TAÂY NINH1.100.0001.900.000
03KCN MYÕ PHÖÔÙC600,0001.100.000
04ÑOÀNG NAI1.300.0002.200.000
05BÌNH DÖÔNG900.0001.100.000
06BÌNH PHÖÔÙC1.800.0002.300.000
07BÌNH THUAÄN2.300.0003.100.000
08NINH THUAÄN2.800.0004.500.000
09VUÕNG TAØU1.300.0001.800.000
10LAÂM ÑOÀNG2.800.0004.900.000
11ÑAKLAK3.400.0004.900.000
12ÑAKNOÂNG2.900.0004.200.000
13LONG AN650.0001.300.000
14TIEÀN GIANG900.0001.700.000
15BEÁN TRE1.100.0001.800.000
16VÓNH LONG1.500.0002.100.000
17CAÀN THÔ1.800.0002.400.000
18HAÄU GIANG2.200.0002.800.000
19ÑOÀNG THAÙP1.650.0003.100.000
20TRAØ VINH2.100.0003.100.000
21AN GIANG1.900.0003.500.000
22KIEÂN GIANG2.300.0003.500.000
23SOÙC TRAÊNG2.300.0003.100.000
24BAÏC LIEÂU2.500.0004.000.000
25CAØU MAU2.800.0004.500.000

Caùc Quaän noäi thaønh coù giaù töø: 150.000 – 300.000ñoàng/chuyeán (Xe 1tấn – 1.5 tấn).

 °  Giaù treân chöa bao goàm 5% VAT.

             °  Giaù chöa bao goàm phí xeáp dôõ.

Löu yù:   Giao haøng taïi trung taâm caùc tænh

** Ngoaøi  vaän chuyeån haøng hoaù chuùng toâi coøn coù phuïc vuï chuyeån doïn nhaø, vaên phoøng troïn goùi.

** Raát haân haïnh ñöôïc phuïc vuï vaän chuyeån haøng cho Quyù khaùch.

Traân troïng kính chaøo!